Poznaj rodzaje biomasy spełniające przepisy o odnawialnych źródłach energii

Mateusz Rąbalski
22.11.2023

OZE, czyli odnawialne źródła energii, to bez wątpienia przyszłość nie tylko polskiej energetyki. Jesteśmy świadkami stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz ekologicznych, w tym pozyskiwanych lokalnie nośników, do których poza energią słoneczną, wodną czy wiatrową zaliczamy także biomasę. W obowiązującej Ustawie o odnawialnych źródłach energii znajdziemy szczegółowy wykaz rodzajów biomasy, które spełniają definicję OZE. Prezentujemy je w naszym artykule.

Biogaz

Biogaz to nic innego jak gaz uzyskiwany z biomasy, przede wszystkim z instalacji do przerabiania odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpadów. W Polsce pokładamy duże oczekiwania w zwiększeniu wykorzystania biogazu na potrzeby przemysłowe oraz do zasilania gospodarstw domowych (w tym celu m.in. przystosowuje się istniejące gazociągi właśnie do wypełniania ich tym rodzajem gazu).

Biogaz rolniczy

To inny rodzaj biogazu, który otrzymuje się w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych produkcji rolnej, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, a także odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej/biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż rolne lub leśne. Wyłączenie stanowi biogaz pozyskiwany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biopłyny

Biopłyny to po prostu ciekłe paliwa wytwarzane dla celów energetycznych innych niż transport. Mogą służyć do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Biopłyny są produkowane z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych. Wykorzystuje się je w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów emisji (o ile zostały określone w przepisach o ochronie środowiska).

Biomasa stała lub ciekła

Największy udział w polskim sektorze OZE spośród wszystkich rodzajów biomasy ma ta pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, o formie stałej lub ciekłej, która ulega biodegradacji i pochodzi z produktów, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, jak i przemysłu przetwórczego.

Klasycznymi przykładami takiej biomasy są słoma, niepełnowartościowe zboża, owies, ziarna, pestki, łupiny, ale też rośliny energetyczne uprawianie stricte na cele pozyskiwania biomasy, jak miskant olbrzymi czy wierzba. 

Do tej kategorii zaliczamy również ziarna zbóż niskiej jakości oraz ziarna skupione w ramach zakupów interwencyjnych.

Do grupy produktów biomasy stałej lub ciekłej zaliczają się części odpadów przemysłowych i komunalnych ulegające biodegradacji, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpady z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpady z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (w tym osady ściekowe).

Jak widać istnieje wiele rodzajów biomasy, która może być wykorzystywana na cele energetyczne zgodnie z przepisami o OZE. Otwiera to drzwi do zwiększenia udziału biomasy w polskiej energetyce zawodowej i ciepłownictwie, również na poziomie instalacji samorządowych, lokalnych czy prywatnych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie