Materiały do budowy studni głębinowych

Mariusz Siwko
18.11.2015

Dobór materiałów i urządzeń umożliwia właściwą eksploatację studni jest. Elementy takie jak rury studzienne, filtry czy pompy muszą być dostosowane do parametrów technicznych studni, jej głębokości i wydajności, a także warunków geologicznych podłoża. Wszystkie elementy instalacyjne studni powinny w miarę możliwości pochodzić od jednego producenta, a także posiadać stosowne atesty. Aby uniknąć problemów, rury studzienne i filtracyjne powinny być wykonane z odpowiedniego materiału - najczęściej stosowane są rury PCV lub stalowe. Do budowy studni nie można używać rur kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.


Rury osłonowe - stosowane przy głębokich odwiertach rury wykonane ze stali konstrukcyjnej. Stanowią wstępną obudowę otworu, zabezpieczającą stabilność ściany, a do nich wpuszczane są właściwe rury i filtry studzienne.


Rury studzienne - razem z filtrami są główną kolumną eksploatacyjną rur w studni. Jest w nich zabudowana pompa głębinowa. Wykonane są ze stali lub, najczęściej, tworzywa sztucznego PVC. Od rur studziennych wymaga się: odporności na korozję, trwałości, lekkości, wytrzymałości na obciążenia podczas zapuszczania rur i wypełniania przestrzeni obsypką żwirową oraz naprężenia pęczniejących skał. Muszą również posiadać atest przydatności do kontaktu z wodą pitną. Rury łączone są za pomocą połączeń gwintowych. Zależ nie od warunków geologicznych stosuje się rury o różnej średnicy.


Filtry studzienne - rury filtracyjne wykonywane są z tych samych materiałów jak główne rury studzienne i muszą spełniać te same lub nawet wyższe wymogi wytrzymałości i przydatności do kontaktu z wodą. Charakteryzują się perforacją ścian, a w zależności od warunków geologicznych stosuje się różne wielkości szczelin.


Obsypka żwirowa - najczęściej spotykanym rodzajem obsypki jest obsypka ze żwiru. Żwir do niej powinien być naturalny, dwukrotnie przepłukany, bez piasku, o zawartości krzemionki do 96%. Żwir o dobrej jakości nie ma wpływu na smak i kolor wody. Stosowana obsypka żwirowa powinna mieć atest higieniczny. Istnieją również rury filtrowe z naklejoną okładziną żwirową, przeznaczone do montowania na dużych głębokościach lub w sytuacji, gdy zwykła obsypka jest utrudniona lub niemożliwa.


Środki uszczelniające - do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej otworu studziennego stosuje się materiały takie jak compactonit - szybko pęczniejący materiał w postaci grudek, który w połączeniu z wodą zmienia się w zwartą, plastyczną masę o bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Jego głównym składnikiem jest bentonit. Materiał ten odznacza się: łatwością aplikacji, dużą prędkością opadania w wodzie, niskim współczynnikiem przepustowości, dużą wydajnością. Nie obciąża ponadto wód gruntowych


Zabudowa - składają się na nią głowice i obudowy, denka, prowadniki oraz łączniki.

  • Głowice studzienne - służą do górnego zamknięcia otworu studziennego. Wykonane są z tworzywa sztucznego - PE lub PCV.
  • Obudowa studni - służy do zabezpieczenia studni głębinowej. W jej wnętrzu montuje się aparaturę do pomiaru wody: wodomierz, zawory, manometr).
  • Denko - element zamykający rurę podfiltrową
  • Prowadniki służą do centrycznego zabudowania filtra w otworze.
  • Łączniki - zapewniają przejście pomiędzy rurami o większej średnicy a węższymi rurami filtrowymi lub połączenie rur z głowicą i pompą.


Pompy głębinowe - służą do wytworzenia różnicy ciśnień między ssawnym wlotem do pompy a tłocznym wylotem, co umożliwia przepływ cieczy. Ich działanie polega na przekazaniu energii mechanicznej do cieczy w celu jej sprężenia. Aby prawidłowo pracowała, pompa musi być zalana - przestrzeń robocza pompy i rurociąg ssawny muszą być wypełnione wodą, odpowietrzone zaś w momencie rozruchu

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie