Mapa hydrogeologiczna zawiera dane na temat użytkowych poziomów zwykłych wód podziemnych

Jerzy Biernacki
18.11.2015

Mapa hydrogeologiczna to kartograficzne odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzeniania, dynamiki, właściwości fizykochemicznych, jakości i ilości wód podziemnych. Opracowuje się ją w różnych skalach w oparciu o mapy geologiczne.

Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000(MhP)

Mapę hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000 wykonał Państwowy instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Jej pierwsza edycja powstała w latach 1996-2004, a podczas prac przygotowano 1069 arkuszy obejmujących obszar całego kraju.

Mapa hydrogeologiczna Polski zawiera dane na temat użytkowych poziomów zwykłych wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem głównego piętra wodonośnego będącego najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę. Charakterystyka ta obejmuje informacje dotyczące:

 • zasięgu i głębokości występowania oraz miąższości i przewodności,
 • jakości wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia,
 • stopnia zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami z powierzchni terenu,
 • możliwości uzyskania wydajności z typowej studni wierconej,
 • aktualnego położenia zwierciadła wód podziemnych i kierunków ich przepływu,
 • odnawialności zasobów wód podziemnych oraz ich dopuszczalnego zagospodarowania.

Mapę hydrogeologiczną wykorzystuje się w dziedzinach takich jak:

 • wydzielanie, charakterystyka parametrów i ocena stanu wód podziemnych
 • prowadzenie wykazów wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia ludności w wodę
 • projektowanie ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych
 • sporządzanie programów ochrony wód podziemnych, ochrona środowiska,
 • dokumentowanie głównych zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 • projektowanie i realizowanie badań hydrogeologicznych regionalnych i lokalnych,
 • opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych na użytkowanie wód,
 • opracowanie planów gospodarowania wodami i warunków korzystania z wód,
 • planowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej,
 • planowanie przestrzenne (kierunki zagospodarowania terenu),
 • wydawanie decyzji związanych z lokalizacją przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska.


Mapa Hydrogeologiczna Polski - Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie i Hydrodynamika (MhP PPW)

Mapa składa się z 684 arkuszy opracowanych na przestrzeni lat 2004 - 2011 i obejmuje niektóre elementy charakterystyki hydrogeologicznej pierwszej warstwy wodonośnej od powierzchni terenu bądź zespołu warstw wodonośnych o dobrej łączności hydraulicznej. W zakres tych informacji wchodzą:

 • identyfikacja pierwszego poziomu wodonośnego (rodzaj i stratygrafia PPW) z podziałem na jednostki hydrodynamiczno-geomorfologiczne
 • hydrodynamika PPW wraz z charakterystyką zwierciadła wód podziemnych
 • głębokość występowania PPW
 • obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW w wyniku działań antropogenicznych
 • związek hydrauliczny wód podziemnych z powierzchniowymi.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.